Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestneného na doméne https://www.dobromix.sk (ďalej len „internetová doména“) je:

Jozef Brodniansky – MJ
Nový rad 185/8
96271 Dudince
Slovensko

IČO: 40824179
DIČ: 1070701896
IČ DPH: SK1070701896

Prevádzka a kontaktné údaje:
Drogéria Papiernictvo
Okružná 121/48, Dudince 96271
Tel: +421 911 404 855
Email: obchod@dudinceobchod.sk

orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi (podľa zákona 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa)

Článok I

Základné pojmy

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar – tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

Objednávka – úkon spotrebiteľa uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH i iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá vrátane poštovného a iných nákladov a poplatkov.

VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:
  a) proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu;
  b) podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
  c) práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádz kovaného na internetovej doméne https://dobromix.sk.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru.
 3. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným spotrebiteľom alebo spotrebiteľom bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ uvádza registračné údaje, ktoré predáva júci použije len na účel jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa pri vybavovaní objed návky a doručovaní objednaného tovaru.
 4. Registráciou získa spotrebiteľ prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto spotrebi- teľa“ ). Konto spotrebiteľa umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek.
 5. Po stlačení tlačidla „vlož do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Nákupný košík spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na na hliadnutie a vykonanie zmien v položkách objednávky. Do momentu úkončenia a potvrdenia objednávky je obsah košíka len informatívny.
 6. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady ceny tovaru a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predáva júci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená spotrebiteľom, t. j. spotrebiteľovi vznikol nárok na zľavu z ceny dopravy, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopra vy.
 7. Objednávku spotrebiteľ ukončí a potvrdí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnos ťou platby“. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom potvrdením a odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
 8. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
  a) vlastnostiach tovaru;
  b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.
 9. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predáva júci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa:
  a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
  b) poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva;
  c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom;
  d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.
 10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavre tú.

Článok IV

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH a akých koľvek iných daní.
 2. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy spro stredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hod notu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. In formácia o úhrade dopravného predávajúcim je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
 3. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
  a) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe záloho vej faktúry vystavenej predávajúcim;
  b) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
  c) pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostred kovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 5. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje spotrebi teľa, že sprostredkovateľ realizácie úhrady ceny si môže účtovať poplatok za reali záciu platby (bankové poplatky za prevod a pod.).
 6. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

Článok V

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
  a) osobné prevzatie (osobný odber),
  b) sprostredkovateľom doručenia (kuriér).
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 7 pracovných dní od zahájenia procesu doručovania. Predávajúci zaháji proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzné potvrdenia objednávky a úhrady ceny tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úhrady platobnou kartou, platobnou bránou internetového bankovníctva, platobnou bránou PayPal, alebo bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úh rady dobierkou alebo pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho, zaháji predáva júci proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzné potvrdenia objed návky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu najmä v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku tovaru v obvyklej dodacej lehote. V prípa de zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa pro stredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ informovaný prostredníc tvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť a/alebo odstú piť od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti z dôvodu vy predania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predá vajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravod livo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej v objednávke. Ak predávajúci odmietne objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebite ľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 4. Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množ stvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostup nosti.
 5. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu ad resu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál pí somného splnomocnenia.
 6. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho do daní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky po škodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav to varu v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyho toviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebi teľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené do pravcom alebo spotrebiteľom.
 7. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu, resp. dopravcovi na dodacom liste prevzatie tovaru.
 8. Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predá vajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v predajni Drogéria Papiernictvo Okružná 121/48, Dudince 96271.

Článok VI

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa:
  a) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar,;
  b) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene (postupne).
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na od stúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhod nutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na od stúpenie od zmluvy.
 5. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na dopravu, do danie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné ná klady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie roz diel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlac nejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predáva júcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesú hlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 6. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie to varu späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prine sie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na od stúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebi teľ.
 7. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaob chádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúce mu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od sprostredkovateľa doručenia tvaru (kuriéra) alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Článok VIII

Reklamačný poriadok

(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar, ktorý si zakúpil u predávajúce ho:
  a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovo-technické parametre a že ich používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;
  b) zodpovedajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným;
  c) sú bez vád;
  d) predali sa mu za cenu, ktorú mali v okamihu ponuky a ich predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.
 2. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar zakúpený za znížené ceny v rámci cenového zvýhodnenia (akcie), na ktorý sa poskytla zľava z ceny a v rámci ktorej je ich predaj spotrebiteľovi viazaný na splne nie osobitných a s ním dohodnutých podmienok.
 3. Pri predaji je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklady o kúpe tovaru v štruktúre, ktoré sú určené záväzným právnym predpisom. Pokiaľ to povaha tovaru vyžaduje, vydá predávajúci spotrebiteľovi súčasne aj záručný list.
 4. Spotrebiteľ má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom tovare pri prevzatí alebo v záručnej dobe.
 5. Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom alebo po čase od prevzatia v záručnej dobe, je spotrebiteľ povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak spotrebiteľ neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.
 6. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré
  a) existovali pri prevzatí tovaru,
  b) alebo sa vyskytli po prevzatí tovaru v priebehu záručnej doby.
 7. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady,
  a) ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí;
  b) v prípade, ak spotrebiteľ nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba;
  c) ktoré spotrebiteľ uplatní po uplynutí záručnej doby, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že predávajúcim bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba stanovená všeobecne záväzným predpisom;
  d) ktoré spôsobil spotrebiteľ alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách;
  e) ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké je tovar určený svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami;
  f) ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre spotrebiteľ alebo boli spôsobené spotrebiteľom jeho nesprávnym skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí.
 8. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 9. Ak je na predanom tovare, jeho obale alebo v návode k nemu priloženom vy značená iná lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 10. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu jeho vady je záručná doba stanove ná na 24 mesiacov, pričom zo záruky sú vyňaté vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný.
 11. Pri predaji použitého tovaru je záručná doba stanovená na 12 mesiacov.
 12. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 13. Predávajúci môže poskytnúť záruku aj nad rozsah uvedenej záručnej doby. Pod mienky jej poskytnutia a rozsah musí byť uvedený na doklade o predaji alebo na záručnom liste.
 14. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol spotrebiteľ povinný tovar po skončení jeho opravy alebo ukončenia reklamačného konania prevziať.Predáva júci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 15. Predávajúci prijíma reklamáciu vo všetkých svojich prevádzkach, prostredníctvom poverených zamestnancov alebo prostredníctvom vedúcich zamestnancov prevá dzok. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria reklamácie v prípade doručenia tovaru zásielkou, kedy vzhľadom na poskytovanú službu prijíma predávajúci reklamáciu na adrese uvedenej na sprievodnom doklade k zásielke.
 16. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvr denie o prevzatí reklamácie (reklamačný protokol), ktorý obsahuje identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, názov, množstvo a prípadné príslušenstvo reklamo vaného tovaru, opis vady, uplatňované právo spôsobu riešenia reklamácie spotrebi teľom a približný termín jej vybavenia. Aj v prípade, kedy je zrejmé, že reklamácia nebude zo strany predávajúceho uznaná, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľo vi písomný doklad s dôvodmi, pre ktoré odmietol jej uznanie. Ak je reklamácia uplat nená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné po tvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa ne musí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 18. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 19. V prípade, že spotrebiteľ riadne uplatní reklamáciu, pričom táto reklamácia povere ným zamestnancom alebo vedúcim zamestnancom prevádzky nebola uznaná a súčasne je tu dôvod, pre ktorý sa možno rozumne domnievať, že neuznanie re klamácie je v rozpore s týmto reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi, alebo postup pri jej vybavení bol v rozpore s týmto reklamačným poriad kom, je spotrebiteľ oprávnený zaslať písomnú sťažnosť na spôsob a postup pri vy bavení reklamácie priamo do sídla predávajúceho.
 20. Pokiaľ spotrebiteľovi v zmysle ustanovení tohto reklamačného poriadku a ustanove ní príslušných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od predávajúceho alebo ho predávajúci preukázateľne vyzve na prevzatie reklamo vaného tovaru, je spotrebiteľ povinný prevziať predmet reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 15 dní odo dňa, v ktorý mu táto povinnosť vznikla. V prípade, ak spotrebiteľ tovar neprevezme, predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru.
 21. Reklamáciu môže uplatniť spotrebiteľ ústne, písomne, telefonicky, faxom alebo prostriedkami elektronickej komunikácie.
 22. Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho uplatní spotrebiteľ predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe a predáva júcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, prípadne iných do kladov, vyžiadaných podľa potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajú cim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.
 23. Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady predložiť predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu, tiež u neho zakú pený tovar.
 24. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecne záväzných predpisov, na základe ktorých sa spotrebiteľ rozhodne, ktoré z týchto práv si uplatňuje, čím sa určí aj ďalší spôsob vybavenia reklamácie.
 25. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci rozhodne o spôsob vybavenia re klamácie a reklamáciu vybaví:
  a) ihneď,
  b) v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 26. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil:
  a) počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľ vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácii;
  b) ak spotrebiteľ reklamáciu vady uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, poverený zamestnanec alebo vedúci zamestnanec prevádzky, ktorý reklamáciu vybavil, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť údaj, komu môže spotrebiteľ zaslať predmetný tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 27. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajú ci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vy konať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti spotrebiteľovi peniaze.
 28. Ak je možné reklamovaný tovar opraviť, ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude to var opravený v záručnej dobe bezplatne, riadne, včas a bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, má spotrebiteľ právo na výmenu to varu alebo vrátenie peňazí.
 29. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 30. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvad nú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 31. Ak sa na tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne má spotrebiteľ počas trvania záručnej doby právo na výmenu tohto tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt tých istých vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád tovaru sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v jeho riadnom užívaní.
 32. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového tovaru.
 33. Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa po važuje za neopraviteľný a spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
 34. Pri dodaní tovaru prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérom v zmysle príslušných právnych predpisov (sprostredkovateľa služieb doručenia, ďalej len „sprostredkovateľ“) je spotrebiteľ povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o po škodení preberanej zásielky (napríklad roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní a iné) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak ne vykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.
 35. Spotrebiteľ je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekomplet nosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný spotrebiteľ oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom spotrebiteľovi.
 36. Spotrebiteľ je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo si uplatní reklamáciu osobne, na adrese predávajúceho uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).
 37. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré spotrebiteľ vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.


Článok IX

Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho re klamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu obchod@dobromix.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto žiadosť spotrebiteľa za mietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam ve die príslušný štátny orgán („http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho- riesenia-spotrebitelskych-sporov“). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://esc-sr.sk/podanie-staznosti/
 3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmlu- vou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alter- natívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo ich zmeny sú platné a účinné od dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.2.2024
Návrat hore